Panel Klienta

Regulamin świadczenia usług hostingowych

 1. Postanowienia ogólne i definicje

  1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) i określa on zakres i warunki świadczenia usług hostingowych, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
  2. Podmiotem świadczącym usługi hostingowe zgodnie z niniejszym Regulaminem jest Roman Barczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą romke Roman Barczyński, Janów Górny 1, 32-200 Miechów, posiadający NIP 659-142-04-28, REGON: 356740190, email: bok@eStrefa.pl, telefon: +48 (12) 345 01 10, zwany dalej "Operatorem".
  3. Użytkownikiem, korzystającym z usług hostingowych świadczonych przez Operatora, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej "Użytkownikiem").
  4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: "Konsument").
  5. Przez usługi hostingowe rozumie się usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, polegające na udostępnianiu fragmentu przestrzeni dyskowej serwera wirtualnego lub dedykowanego, zgodnie z parametrami danej usługi hostingowej wskazanymi na stronie internetowej Operatora (http://www.estrefa.pl/), (dalej: "Usługi hostingowe").
  6. Operator oraz Użytkownik są stronami umowy o świadczenie usług hostingowych, o której mowa w części II ust. 6 niniejszego Regulaminu (dalej także: "Umowa").
  7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.estrefa.pl/ z której możliwe jest jego pobranie w formie pliku PDF. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy o świadczenie usług hostingowych. Na żądanie Użytkownika, Regulamin w formie pliku PDF przesyłany jest na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail Użytkownika.
  8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Operatora nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. Zamówienie usługi

  1. Zamówienie Usługi hostingowej odbywa się poprzez wybór usługi, uzupełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.estrefa.pl/rejestracja/ oraz potwierdzenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam".

  2. W momencie składania zamówienia Użytkownik podaje na formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami dodatkowo także: nazwę firmy, numery NIP oraz REGON. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Operatora.

  3. Podanie przez Użytkownika danych o których mowa w cz. II ust. 2 powyżej jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia realizację usługi.

  4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika wymaga:

   1. zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, Cennika usług oraz Polityki Prywatności Operatora (zwanej dalej: "Polityką Prywatności"),
   2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
   3. wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności,
   4. wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług hostingowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (14 dni).

   Powyższe akceptacje oraz wyrażenie zgody przez Użytkownika są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.

  5. Operator potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia wiadomości z informacją o zaakceptowaniu zamówienia, opisem zamówionej usługi, wysokością opłat abonamentowych a także fakturą pro forma oraz niniejszym Regulaminem w załączeniu.

  6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora dochodzi do zawarcia Umowy świadczenia usług hostingowych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 5 powyżej, stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy.

  7. Z chwilą zawarcia Umowy następuję aktywacja konta Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Usług hostingowych przez okres testowy, wynoszący 14 dni (dalej: "Okres testowy").

 3. Okres testowy oraz odstąpienie od Umowy

  1. W Okresie testowym, Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług hostingowych bezpłatnie, w celu sprawdzenia ich jakości.
  2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, odpowiadającym Okresowi testowemu, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Można go także pobrać pod adresem http://www.estrefa.pl/dokumenty/regulamin/.
  4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  5. W przypadku braku zapłaty Opłaty abonamentowej do końca trwania Okresu testowego, Umowę uważa się za niezawartą, co wiąże się z dezaktywacją konta Użytkownika i brakiem możliwości korzystania z Usług hostingowych.
  6. Dokonanie zapłaty Opłaty Abonamentowej w trakcie trwania Okresu testowego oznacza możliwość korzystania z Usług hostingowych przez cały Okres abonamentowy, liczony od dnia zawarcia Umowy.
 4. Płatności i formy rozliczenia

  1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych jest opłata abonamentowa ("Opłata abonamentowa").
  2. Opłata abonamentowa jest należna za cały okres abonamentowy z góry. Przez okres abonamentowy rozumie się okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok) za który Operator pobiera wynagrodzenie w związku ze świadczeniem Usług hostingowych ("Okres abonamentowy").
  3. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie cennika usług, dostępnego na stronie internetowej http://www.estrefa.pl/, obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia (dalej: "Cennik"). Ceny podawane w Cenniku są cenami w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W Cenniku wskazane są także: przewidziane przez Operatora Okresy abonamentowe oraz specyfikacja świadczonych Usług.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania, prowadzenia i administrowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Użytkownika.
  5. Użytkownik dokonuje Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury pro forma. Faktura pro forma doręczana jest Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Po wniesieniu przez Użytkownika Opłaty abonamentowej na podstawie faktury pro forma, Operator wystawi i prześle Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej fakturę VAT. Użytkownik ma możliwość i obowiązek aktualizowania swojego adresu e-mail w Panelu Klienta na stronie http://www.estrefa.pl/.
  6. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze pro forma. Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania przelewu na rachunku bankowym Operatora.
  7. W przypadku braku zapłaty Opłaty abonamentowej w terminie wskazanym na fakturze pro forma, Operator jest uprawniony do powstrzymania się ze świadczeniem Usług hostingowych, do czasu uiszczenia Opłaty abonamentowej.
 5. Czas trwania Umowy, Przedłużenie okresu abonamentowego

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynikający z Okresu abonamentowego.
  2. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem Okresu abonamentowego, za który została uiszczona Opłata abonamentowa.
  3. Strony niniejszym wyłączają zastosowanie art. 746 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.
  4. W czasie trwania ostatniego miesiąca Okresu abonamentowego lecz nie później niż 14 dni przed jego upływem, Operator doręczy Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej fakturę pro forma na kolejny Okres abonamentowy wraz z informacją o zasadach przedłużenia Umowy. Zapłata faktury pro forma o której mowa powyżej skutkować będzie zawarciem Umowy o treści ustalonej niniejszym regulaminem na czas określony wynikający z Okresu abonamentowego
  5. Brak zapłaty Opłaty abonamentowej w terminie określonym w fakturze pro forma skutkuje zaprzestaniem świadczenia przez Operatora do Usług hostingowych, co oznacza:
   1. zablokowanie dostępu do Usług hostingowych na okres 14 dni po zakończeniu Okresu abonamentowego;
   2. po upływie 14 dni od dnia zakończenia Okresu abonamentowego - zlikwidowanie Usług hostingowych poprzez trwałe i nieodwracalne usunięcie danych gromadzonych w ramach świadczonych Usług hostingowych oraz usunięcie konta Użytkownika.
 6. Prawa i obowiązki Stron

  1. Na podstawie Umowy, Operator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zamówionych przez Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych oraz do korzystania z Usług hostingowych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  2. Użytkownik, zobowiązany jest do:
   1. korzystania z Usług hostingowych w sposób nie naruszający praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich;
   2. nie podejmowania prób uzyskania jakichkolwiek danych nie będących własnością Użytkownika;
   3. nie podejmowania działań na szkodę Operatora lub innych Użytkowników;
   4. informowania Operatora o wszelkich zmianach występujących po stronie Użytkownika, mających wpływ na realizację Umowy;
   5. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi i obyczajowymi, w szczególności:
    • stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
    • serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
    • propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
    • upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
    • upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
    • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
    • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
    • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
    • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
    • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
    • spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona są Usługi hostingowe,
   6. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych utrzymywanych przez Operatora lub innych Użytkowników;
   7. niewykorzystywania Usług hostingowych do rozsyłania SPAMU.
  3. Operator ma prawo w każdym czasie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie Użytkownikowi podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
  4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zaistnieniu okoliczności prowadzących do niestabilności systemu Usług hostingowych Operator jest uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem Usługi hostingowej na rzecz Użytkownika lub częściowego ograniczeniem jej funkcjonalności, a także do podejmowania innych działań mających zapobiegać skutkom naruszenia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
  5. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kalendarzowym przewidzianego w specyfikacji danej Usługi hostingowej miesięcznego limitu transferu danych, Operator jest uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem Usługi hostingowej na rzecz Użytkownika lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności do końca Okresu abonamentowego, w którym nastąpiło przekroczenie limitu transferu danych.
  6. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone przez niego w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
  7. Operator zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w celach rozbudowy systemu, konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Okresowe zaprzestanie świadczenia Usług hostingowych, w celach o których mowa powyżej nie może przekroczyć łącznie 72 godzin w Okresie abonamentowym.
   2. wysyłania na adres e-mail poczty elektronicznej podany przez Użytkownika komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług hostingowych.
 7. Hasła

  1. Konta Użytkownika zabezpieczone są hasłami dostępowymi.
  2. Operator nie zna i nie będzie się starał poznać haseł dostępowych Użytkownika. Hasła dostępowe są znane tylko i wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku utraty hasła Użytkownik może wystąpić do operatora o ustanowienie nowego hasła. Procedura zmiany hasła przez operatora może odbyć się:
   1. na podstawie pisemnej prośby Użytkownika przesłanej pocztą lub wiadomością e-mail
   2. na podstawie automatycznej procedury której pierwszym etapem jest potwierdzenie dostępu do adresu e-mail podanego w systemie Operatora.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że hasło nie gwarantuje w 100% tajności informacji znajdujących się na koncie Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych Użytkownika przez osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Operatora o każdym przypadku "pirackiego" zalogowania.
 8. Zasady odpowiedzialności Operatora

  1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonania Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem poniższych postanowień części VIII Regulaminu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za sposób, w jaki będzie wykorzystywana usługa hostingowa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
   2. za treści i inną zawartość stron www oraz przesyłanych wiadomości, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na serwerze Użytkownika,
   3. przerwy w funkcjonowaniu usług, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Operatora,
   4. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania), na które, pomimo dołożenia należytej staranności, Operator nie miał wpływu,
   5. złamanie hasła dostępowego do konta Użytkownika przez osoby trzecie i wynikające z tego skutki.
  3. W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami, Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu, takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.
  4. W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami, Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych uiszczonych przez Użytkownika w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego.

  1. W razie świadczenia przez Operatora Usług hostingowych w sposób niezgody ze specyfikacją usługi lub niniejszym Regulaminem, Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji Usługi.
  2. Zgłoszenia reklamacji Usługi można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adresy wskazane w cz. I ust. 2 niniejszego Regulaminu.
  3. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu o którym mowa w ust. 2 Użytkownik powinien podać:
   1. informacje i okoliczności dotyczące reklamowanej Usługi, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/awarii Usługi,
   2. danych kontaktowych składającego reklamację.
  4. Operator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres, chyba że Użytkownik wskaże inny sposób przekazania odpowiedzi.
  5. Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi przysługuje zdalna pomoc techniczna w kwestiach dotyczących korzystania i sposobu działania Usług hostingowych.
  6. Aktualne dane kontaktowe do działu pomocy technicznej dostępne są na stronie internetowej Operatora http://www.estrefa.pl/. Operator zastrzega, że maksymalny, łączny czas pomocy technicznej przysługującej Użytkownikowi w czasie trwania Okresu abonamentowego wynosi 4 godziny.
 10. Wymagania techniczne

  Korzystanie z Usług hostingowych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w nowoczesną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Chrome. Przez nowoczesną rozumie się aktualnie udostępnioną przez producenta wersję lub nie starszą niż 12 miesięcy. Zalecamy wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

  Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia dostępu wynikłe z oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika a w szczególności przez programy typu firewall czy antywirusowe.

 11. Ochrona danych osobowych

  1. Operator, będąc administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarza dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422).
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz ich prawa zostały określone w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 12. Postanowienia końcowe

  1. Umieszczanie przez Użytkowników na stronie internetowej Operatora jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług hostingowych zgodnie z ich przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie strony internetowej zasobów systemowych Operatora lub korzystanie z niego przez innych Użytkowników.

  3. Użytkownik akceptuje fakt, że Operator nie uczestniczy w żaden sposób w koncepcji, rozwoju i realizacji działalności internetowej Użytkownika i jego informatycznych narzędzi zarządzania i administracji.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustaw szczególnych.

  5. Operator świadczy Usługi hostingowe z poszanowaniem przepisów prawa, w tym praw konsumentów oraz praw dotyczących ochrony danych osobowych.

  6. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostało uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałej jego części. W miejsce nieważnych postanowień Regulaminu wchodzą postanowienia zgodne z obowiązującymi przepisami.

  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2015r.

  8. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz Umowami zawieranymi pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem będącym Konsumentem, Operator informuje o możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

   oraz

   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  9. Informacja zawarta w ust. 8 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.

  10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawieranymi pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania tych sporów będzie sąd właściwy według siedziby Operatora.

  11. Umowy o świadczenie usług hostingowych zawierane są w języku polskim.

  12. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

  13. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Użytkownika o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej - w zależności od wyboru Operatora. W przypadku nie zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu lub Cennika, przysługuje mu prawo wypowiedzenia Umowy do dnia ich wejścia w życie.

  14. Nieistotne zmiany Regulaminu, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego ustępu. Nieistotne zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika.

  15. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.

Pobierz jako PDF

Pozostałe informacje prawne: