Panel Klienta

Polityka prywatności

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników korzystających z usług hostingowych świadczonych przez Operatora, za pośrednictwem strony internetowej http://www.estrefa.pl/ jest Roman Barczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą romke Roman Barczyński, ul. Janów Górny 1, 32-200 Miechów, posiadający NIP 659-142-04-28, REGON: 356740190, email: bok@eStrefa.pl, telefon: +48 (12) 345 01 10, faks: +48 (12) 345 03 47.
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2014.1182 j.t.)
  3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia Usługi hostingowej przez Użytkownika jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, m. in., w zakresie dotyczącym danych osobowych, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Przedmiotowa akceptacja oraz wyrażenie zgody przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak nie udzielenie jej w powyższym zakresie uniemożliwia złożenie zamówienia.
  5. Na stronie internetowej Operatora mogą znajdować się odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Operator nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron oraz zaleca zapoznanie się z polityką prywatności przez nich ustaloną.
  6. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Operatora.
 2. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień będą przetwarzane i wykorzystywane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Operatora zamówienia (tj. w szczególności w celu zawarcia, zmiany bądź rozwiązania umowy, świadczenia usługi, dokonania rozliczeń oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji).
  2. O ile Użytkownik wyrazi zgodę, dane osobowe zbierane podczas składania zamówień będą przetwarzane i wykorzystywane dodatkowo w celu i w zakresie niezbędnym do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej w formie newslettera. Zgoda Użytkownika, udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość składania zamówień.
  3. O ile Użytkownik wyrazi zgodę, dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług hostingowych oferowanych przez Operatora za pośrednictwem strony internetowej http://www.estrefa.pl/ , w tym dane na temat złożonych zamówień i ich zakresów, będą przetwarzane i wykorzystywane w celu i w zakresie niezbędnym dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników badań na potrzeby poprawy jakości świadczonych usług. Zgoda Użytkownika, udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość składania zamówień.
  4. Użytkownik oświadcza i zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.
  5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, oraz do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. W celu realizacji uprawnień o których mowa w cz. III ust. 1 należy zgłosić ten fakt Administratorowi danych, w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mailowy wskazany w cz. I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności.
  3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Operatora poprzez wysłanie e-maila pod adres bok@eStrefa.pl z prośbą o usunięcie jego subskrypcji newslettera z bazy danych Użytkowników Usług hostingowych.
  4. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych Użytkownika w celu i w zakresie niezbędnym dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników badań na potrzeby podnoszenia jakości świadczonych usług możliwe jest po uprzedniej anonimizacji danych. Zgoda Użytkownika udzielona na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych w celu i zakresie wskazanym w niniejszym ustępie obejmuje także okres po zakończeniu korzystania z Usług hostingowych.
 4. POLITYKA COOKIES
  1. Operator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej http://www.estrefa.pl/ w komputerze Użytkownika instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. "pliki cookies").
  2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
  4. Korzystając ze strony internetowej Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Użytkownik może w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Pobierz jako PDF

Pozostałe informacje prawne: